Ruildagen KDV en BSO

Ouders hebben af en toe behoefte om een opvangdag te ruilen. Wij streven er naar om zoveel mogelijk in die behoefte te voorzien. De voorwaarde voor het ruilen van dagdelen is dat dit alleen kan, mits er open plaatsen zijn en er hiervoor geen extra pedagogisch medewerker hoeft te worden ingezet. Gezien onze kleine organisatie zijn de mogelijkheden echter wel beperkt. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken om tijdig door te geven wanneer uw kind geen gebruik zal maken van het kinderdagverblijf, zodat we weten of dat we aan een ruilverzoek kunnen voldoen. 

Het afmelden van uw kind of het indienen van een ruilverzoek kunt u doen via de app van KOV-net. In deze app kunt u, per kind, het urenpotje terugvinden zodat u altijd goed in beeld heeft hoeveel uren u nog als ruildag in kunt zetten en welke dag(en) u heeft aangevraagd/afgemeld. Ook zal, vanuit de locatie, via deze app een eventuele afwijzing of goedkeuring worden gegeven. Zo heeft u direct alle informatie over het inzetten/afmelden van dagen in beeld.

 

Afspraken omtrent het ruilen van dagdelen: 
U kunt dagdelen ruilen enkel indien u heeft doorgegeven dat uw kind een bepaald dagdeel niet komt of als een erkende feestdag op een dag valt wanneer u normaal gesproken opvang afneemt.  
Eventuele teveel opgenomen ruildagen worden bij beëindiging van het contract in rekening gebracht.

Voor de mogelijkheid tot ruilen geldt: 

 • Er vindt afstemming plaats met de pedagogisch medewerkers van de groep
 • Er vindt geen overschrijding van het maximaal aantal kinderen per groep plaats
 • Er is geen inzet van extra pedagogisch medewerkers nodig
 • Het betreft een contractueel gelijkwaardig dagdeel of een dagdeel met minder uren
 • Ruilen is kindgebonden
 • Garantie op plaatsing is niet mogelijk
 • De ruildag blijft maximaal geldig t/m 31 december van het hetzelfde jaar
 • Bij geen tegoed in het urenpotje  worden de aangevraagde uren in rekening gebracht
 • Een ruildag kan ten allen tijde worden aangevraagd, na de 20de van de maand kunnen wij aangeven of deze kan worden toegezegd
 • De ruildagen van het kinderdagverblijf worden niet meegenomen naar de BSO
 • Bij beëindiging van het contract geldt: voor dagen waar u geen gebruik van heeft gemaakt, vindt geen restitutie plaats
 • Houd er rekening mee dat wanneer u uw kind afmeldt voor een bepaalde dag, deze dag als ruildag aan een andere ouder kan worden aangeboden


Het ruilen van dagen is een extra service, geen recht.

Bezoekadres en postadres:
Stichting Muzerij
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-722104

IBAN nummer: NL09 RABO 0170284654
KVK: Brabant: 18072649

Voor locatie adressen: Klik hier