Kindvolgsysteem KIJK!

Elk kind is uniek en doorloopt zijn eigen weg. Ieder kind volgt zijn eigen tempo en we vinden het belangrijk om hier zo goed mogelijk op aan te sluiten. De pedagogisch medewerkers proberen zoveel mogelijk ontwikkelingskansen te creëren voor de gehele groep maar ook voor het individuele kind.

Binnen stichting Muzerij maken we gebruik van het kindvolgsysteem KIJK!. Zicht krijgen op de ontwikkeling van kinderen begint bij goed observeren.
KIJK! is een praktisch hulpmiddel voor het observeren, signaleren en registreren van de ontwikkeling van het jonge kind. De totale ontwikkeling van het kind wordt in beeld en in kaart gebracht. Goed observeren en tijdig signaleren is belangrijk om eventuele achterstanden of voorsprong in de ontwikkeling duidelijk te krijgen en hier adequaat op in te kunnen spelen. Met behulp van KIJK! krijgen we een compleet beeld van de ontwikkeling van het kind. Zicht hebben op de ontwikkeling van het jonge kind is een voorwaarde om hen goed te kunnen ondersteunen.

De totale ontwikkeling is onderverdeeld in verschillende ontwikkelingsgebieden:

Spraak/Taalontwikkeling

Sociale-emotionele ontwikkelingHet omgaan met zichzelf en het omgaan met anderen en ervaren hoe het eigen gedrag van invloed kan zijn op de relatie met anderen.

Spelontwikkeling - alleen, samen, in een groep, rollenspel, ontdekken...

Cognitieve ontwikkeling - begrip, het leren puzzelen, combineren en sorteren... 

Ontluikende gecijferdheid - het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd...

Ontluikende geletterdheid - het betrokken zijn bij allerlei activiteiten waarbij gesproken en geschreven taal een rol spelen….

Motorische ontwikkeling - er is aandacht voor het ontwikkelen van grove en fijne motoriek en de tekenontwikkeling.                               

Het Stimuleren van zelfredzaamheid, zelfstandigheid, zelf doen, hulp vragen...

 

Gedurende de gehele periode dat kinderen bij ons op de locaties aanwezig zijn, worden observatiegegevens van de hierboven genoemde ontwikkelingsgebieden genoteerd door de pedagogisch medewerkers. Gegevens uit de observaties worden genoteerd op ontwikkelingslijnen waarin de fase van de ontwikkeling van het kind zichtbaar wordt.
Binnen de peuterspeelgroepen hanteren we 2 registratiemomenten van ieder kind individueel, namelijk rond de 3e verjaardag en rond de 4e verjaardag van het kind. Voor kinderen op het kinderdagverblijf beginnen de observaties en registraties natuurlijk eerder.
We bespreken samen met ouder(s) de KIJK!-lijnen van hun kind.  Wanneer er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van het kind, wordt dit uiteraard eerst besproken met ouder(s). Hiervoor hanteren we de zorgstructuur.
Wanneer het kind 4 jaar wordt, zal er een digitale overdracht worden opgemaakt en na overleg met ouder(s) naar de toekomstige basisschool worden gestuurd. Hierin zullen bovenstaande ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Op het moment dat een kind tijdens de peuterspeelgroepperiode of op het kinderdagverblijf extra zorg heeft aangeboden gekregen (VVE), zal het kind naast de digitale overdracht ook mondeling, bij voorkeur samen met ouders, worden overgedragen. Op deze manier is de doorgaande lijn van het kind gegarandeerd.

Bezoekadres en postadres:
Stichting Muzerij
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-722104

IBAN nummer: NL09 RABO 0170284654
KVK: Brabant: 18072649

Voor locatie adressen: Klik hier