Pedagogisch educatief beleid


Het pedagogisch educatief beleidsplan beschrijft de pedagogische doelen binnen stichting Muzerij. Deze zijn zowel voor de kinderopvang, peuterspeelgroepen en buitenschoolse opvang geformuleerd. Met dit pedagogisch educatief beleidsplan als vertrekpunt zijn er per locatie en/of opvangvorm werkplannen beschreven. Het pedagogisch educatief beleid en de werkplannen liggen ter inzage op de locatie en zijn opvraagbaar bij de locatieleiding. 

Ons uitgangspunt is kwalitatief goede en professionele opvang en begeleiding bieden aan kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 13 jaar. Dit wordt op alle groepen bereikt door de inzet van enthousiaste professionele beroepskrachten die passie hebben voor het werken met kinderen. In het pedagogisch educatief beleid, is uitgewerkt hoe Muzerij pedagogische educatieve doelen in de praktijk brengt. 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf de wereld om hen heen kunnen ontdekken. Onze pedagogisch medewerkers weten dat een kind vooral leert als het uitgedaagd wordt en betrokken is. 
Muzerij streeft ernaar voor ieder kind een prettige en sfeervolle omgeving te scheppen waarin het kind zichzelf kan en mag zijn, zich veilig en vertrouwd voelt, uitgedaagd en gestimuleerd wordt. En bij vertraging of voorsprong in welk opzicht dan ook hulp en aandacht krijgt, zodat het op een eigen tempo kan ontwikkelen. 
Elk kind is uniek, kinderen zijn puur en onbevangen en vanuit zichzelf gemotiveerd om te groeien. We vinden het belangrijk dat het kind besef krijgt van eigen kunnen en eigen talenten kan ontdekken en ontplooien, binnen een veilig en vertrouwde omgeving.  

 

Kwaliteit van het pedagogisch en educatief handelen

Wij staan voor kwaliteit en betrokkenheid, naar ouders, kinderen en medewerkers. Spelend leren is daarbij het belangrijkste uitgangspunt van onze organisatie. Binnen de peuterspeelgroepen en het kinderdagverblijf werken we daarvoor met thema’s die dicht bij het kind staan. De pedagogisch medewerkers bieden activiteiten aan die, vanuit een professionele kennis en houding, ontwikkelingskansen en ontwikkelingsmomenten bieden. Elk kind krijgt ruimte om mee te gaan in het aangeboden programma. 

Bij de buitenschoolse opvang ligt de nadruk meer op het pedagogisch handelen dan op het educatieve aspect. Dit omdat de kinderen op school al de hele dag met het educatieve stuk bezig zijn geweest. We vinden dat de tijd op de buitenschoolse opvang, vrije tijd moet zijn.

 

Het pedagogisch klimaat

Op de groepen wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan; er is respect voor de autonomie van de kinderen, binnen de gestelde grenzen. Er wordt structuur geboden, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. Dat gevoel is de belangrijkste basis om tot welke ontwikkeling dan ook te komen.

 

Het educatieve klimaat

Naast het pedagogisch handelen zijn we bewust bezig met educatief handelen. Voor de kinderen is dit spelend leren. We richten alles zo in dat kinderen tijdens verschillende spel- en speelvormen iets leren. Of dit nu tijdens een georganiseerde activiteit is of vrij spel. Er wordt ontwikkelingsmateriaal aangeboden en gewerkt met kleine groepjes. In de grote groep leren kinderen spelenderwijs de vaardigheden die je nodig hebt om in een (grotere) groep te kunnen functioneren, zoals naar elkaar luisteren, zelf iets in een grote groep vertellen en samenwerken. De pedagogisch medewerkers sluiten regelmatig aan tijdens het vrij spel, om het spel te kunnen verbreden of verdiepen. En door het stimuleren van onderlinge interacties, krijgen kinderen de kans om initiatief te nemen, dingen op te lossen en taal te gebruiken op een andere manier dan tijdens interacties met volwassenen. Om de ontwikkeling van kinderen in interacties met andere kinderen te ondersteunen en te versterken is de rol van de pedagogisch professional van groot belang.
Dit doen we zowel op de kinderdagopvang, peuterspeelgroep als op de buitenschoolse opvang. Met het enige verschil dat op de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang meer het ritme van thuis wordt gehanteerd en op de peuterspeelgroepen meer de nadruk ligt op het spelend leren door een wat meer voorschools karakter. Er wordt ontwikkelingsmateriaal aangeboden, wat past bij de ontwikkeling van het kind. 

 

Bezoekadres en postadres:
Stichting Muzerij
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-722104

IBAN nummer: NL09 RABO 0170284654
KVK: Brabant: 18072649

Voor locatie adressen: Klik hier