Plaatsing peuterspeelgroepen, kinderdagverblijf en BSO

Peuterspeelgroep

Na aanmelding/inschrijving via onze website wordt er door de administratie een plaatsingsovereenkomst/contract gemaakt, waarmee uw peuter op de wachtlijst staat. 

Zodra er een plekje voor uw peuter beschikbaar is, neemt de administratie telefonisch contact met u op om de eventuele definitieve plaatsing te bespreken. De plaatsingsovereenkomst/het contract wordt dan vervolgens gewijzigd van wachtlijst naar definitieve plaatsing op een bepaalde groep/locatie. U ontvangt hiervan automatisch een bericht en kunt het gewijzigde contract via de ouderlogin of app van KOVnet bekijken en bevestigen. Daarnaast ontvangt u, voordat de eerste speelochtend/middag aanbreekt, van de desbetreffende locatie een persoonlijke uitnodiging voor een welkomstgesprek. 

De peuterspeelgroepen werken met vaste dagdeelcombinaties en daarmee qua peuters en pedagogisch medewerkers (juffen) in vaste groepen. Is uw peuter geplaatst in een groep, dan is overplaatsing naar een andere groep niet wenselijk. Dit om kind en groep te beschermen tegen onnodige wisselingen en de veiligheid en geborgenheid van uw peuter te waarborgen. In enkele situaties kan hiervan worden afgeweken. Dit gaat altijd in overleg met de locatieleider en/of directie.

Voor de peuterspeelgroep wordt er gestreefd peuters te plaatsen tussen de leeftijd van 2 - 2,5 jaar, er vanuit gaande dat er plaats is. Per locatie en dagdeelcombinatie kan dit verschillend zijn. De toezegging van plaatsing wordt gesorteerd op de combinatie van datum van inschrijving en leeftijd van de peuter. Indien er een plaatsje vrij komt op de speelgroep, wordt de wachtlijst doorlopen en gekeken wie als eerste in aanmerking komt voor deze plaats. Indien bijv. 2 peuters op hetzelfde moment zijn ingeschreven, komt de oudste peuter in aanmerking voor deze plaats. In bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken, bijv. door een sociaal medische indicatie vanuit het consultatiebureau, doordat een peuter niet tijdig kon worden ingeschreven door verhuizing of n.a.v. de toewijzing van VVE. Dit wordt beoordeeld door de administratie in samenspraak met de IB-er van stichting Muzerij. In verband met privacy weiden wij nooit uit over de beoordeling van deze voorrang van plaatsing.

 

Kinderdagverblijf en BSO

Na aanmelding/inschrijving via onze website neemt een medewerker van de betreffende locatie telefonisch contact met u op om de plaatsingsmogelijkheden op het kinderdagverblijf of de BSO te bespreken. Na overeenstemming zal uw zoon/dochter door de administratie worden ingeschreven en wordt er een plaatsingsovereenkomst/contract gemaakt. U ontvangt hiervan automatisch een bericht en kunt deze overeenkomst via de ouderlogin of app van KOVnet bekijken en bevestigen. Plaatsing kan ook betekenen plaatsing op de wachtlijst. Dit is uiteraard in de overeenkomst te lezen.

 

 

Voor meer informatie over locaties, openingstijden en tarieven verwijs ik u naar het tabblad praktische informatie op de homepage.  

Bezoekadres en postadres:
Stichting Muzerij
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-722104

IBAN nummer: NL09 RABO 0170284654
KVK: Brabant: 18072649

Voor locatie adressen: Klik hier