Zorgstructuur en interne begeleider

Stichting Muzerij hanteert een zorgstructuur. Met het opstellen van de zorgstructuur  geven we een beeld  hoe om te gaan met zorg rondom het jonge kind.
Het zorgprotocol moet helderheid bieden in de taakverdeling hoe te handelen en om te gaan met zorgkinderen. Stichting Muzerij hanteert ook een protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (wettelijk verplicht). De Meldcode bevat een stappenplan welke wordt gevolgd wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling.

Onder zorgkinderen verstaan we kinderen die  in hun ontwikkeling geremd of bedreigd worden door eigen aanleg, gezinsfactoren, omgevingsfactoren of een combinatie hiervan.
Een belangrijk onderdeel van de kwaliteit binnen de zorgstructuur is het volgen van het kind volgens het volgsysteem KIJK. We observeren alle ontwikkelingsgebieden, signaleren en registreren. De ontwikkelingslijnen van het kind worden duidelijk zichtbaar. Klik hier voor het peutervolgsysteem KIJK.
Het doel daarvan is een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van het kind. We kunnen eventuele problemen en stagnaties in de ontwikkeling voortijdig signaleren, de ontwikkeling verder stimuleren en bepalen of er andere ondersteuningsbehoeften zijn. Binnen Stichting Muzerij werken we  in alle groepen met het voorschools educatief programma UK & PUK en Taallijn.
Met UK & PUK wordt voldaan aan de eisen voor kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Klik hier voor VVE. 

Met ingang van  het schooljaar 2011-2012 heeft Stichting Muzerij een interne begeleider in dienst genomen. De ib-er  komt in beeld wanneer de pedagogisch medewerker zich zorgen maakt om een kind. De interne begeleider is o.a verantwoordelijk voor het coördineren van de gehele zorgstructuur. Hierbij kun je o.a denken aan het observeren van het kind, het plannen van zorgoverleg, het maken van een plan van aanpak, dossiervorming, het opmaken van een individueel plan. Maar ook taken als het voeren van oudergesprekken, het inzetten van externe hulpverlening, samenwerken met externe hulpverlening zoals GGD en MEE en zorgdragen voor een doorgaande lijn met de basisschool.


Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met
Esther Verheijden, interne begeleider (IB).

0618349055
ibmuzerij@muzerij.nl