Oudercommissie

Stichting Muzerij hecht grote waarde aan ouderbetrokkenheid. We vinden het belangrijk dat ouders mee kunnen denken en de mogelijkheid hebben te adviseren. Vanaf 2016 is er bij alle locaties van Muzerij een lokale oudercommissie actief. Vanaf mei 2017 is er een centrale oudercommissie geinstaleerd. 

Een lokale oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de geplaatste kinderen per locatie. Zij behartigen de belangen van alle ouders van desbetreffende locatie. De belangrijkste taak van zowel de lokale als de centrale oudercommissie is om de kwaliteit te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de pedagogisch medewerkers/directie. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen.
De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het medezeggenschap reglement en het huishoudelijk reglement.

De lokale oudercommissie komt ongeveer 3 keer per schooljaar bij elkaar voor een overleg. Bij deze bijeenkomsten is een pedagogisch medewerker van de desbetreffende locatie aanwezig, de taak van de pedagogisch medewerker is toehoorder en adviseur, zij is geen lid van de oudercommissie.

De centrale oudercommissie komt 1 keer per jaar bij elkaar, en waar nodig vaker. In de centrale oudercommissie neemt van elke lokale oudercommissie één afgevaardigde zitting. De centrale oudercommissie is hoofdzakelijk bezig met overkoepelende zaken van de stichting zoals beleidsveranderingen, kwaliteit etc. Hierbij is de directeur van stichting Muzerij aanwezig. 

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs/ouderbijdragen, eventuele aanpassingen van openingstijden, eventuele herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders/verzorgers, hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie, mede organiseren van bijvoorbeeld Sint- en kerstfeest of andere activiteiten. Elke oudercommissie kiest ten minste een voorzitter en een secretaris. Oudercommissies hebben een belangrijke taak als klankbord. Oudercommissies worden in de toekomst een belangrijke schakel in de overlegstructuur binnen Stichting Muzerij.

De oudercommissie:
• overlegt met de pedagogisch medewerkers of directeur;
• adviseert gevraagd en ongevraagd de directie of bestuur;
• bevordert goede en heldere informatie aan ouders;
• onderhoudt contacten met andere ouders;
• bevordert de betrokkenheid van ouders bij de peuterlocatie, voorbeeld door ouderavonden of activiteiten voor de peuters mee te helpen organiseren;
• fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure;

Stichting Muzerij is altijd op zoek naar ouders die:
• mee willen denken, praten en beslissen;
• de kwaliteit van de diensten van Stichting Muzerij positief willen beïnvloeden;
• willen samenwerken met andere ouders in een oudercommissie;
• hun deskundigheid in willen zetten voor de peuterspeelzaallocatie;
• ongeveer 3 keer per schooljaar bereid zijn tijd vrij te maken voor het lokale oudercommissie overleg (in de avonduren);
• minimaal 2 jaar lid van de oudercommissie willen zijn.

Bent u enthousiast en zou u in de oudercommissie willen van uw peuterspeelzaal? Laat het de pedagogisch medewerker weten of mail rechtstreeks naar de oudercommissie. De mailadressen van de verschillende locaties staan hieronder vermeld.


Oudercommissie.pinokkio@muzerij.nl

Oudercommissie.harlekijn@muzerij.nl

Oudercommissie.peuterbos@muzerij.nl

Oudercommissie.vlindertje@muzerij.nl

Oudercommissie.pinkeltje@muzerij.nl


Oudercommissie.hummeldonk@muzerij.nl